Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan CROSSDOCK niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. CROSSDOCK aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze webshop van CROSSDOCK (www.CROSSDOCK.nl), die haar hoofdkantoor heeft op Handelskade 56A, NIEUWEGEIN, 3434 BD), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 30221281 (BTW-nummer NL 819214413B01). Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van deze internetsite

Het gebruik van deze internetsite gebeurt enkel voor eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die CROSSDOCK aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. CROSSDOCK verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. CROSSDOCK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de internetsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetsite of de links naar internetsites van derden.

 

CROSSDOCK beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

CROSSDOCK garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Het kan zijn dat CROSSDOCK hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet CROSSDOCK dan uitsluitend ter informatie en dit houdt niet in dat CROSSDOCK de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. CROSSDOCK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door CROSSDOCK niet gecontroleerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

CROSSDOCK, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSSDOCK of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSSDOCK is het niet toegestaan links naar sites van CROSSDOCK weer te geven.

 

Online communicatie

Het internet kan onveilig zijn. Stuur daarom vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar CROSSDOCK. Wanneer je dit toch doet, accepteer je het risico dat jouw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

CROSSDOCK behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Copyright 2018 CROSSDOCK V.O.F, Nieuwegein