Algemene voorwaarden

 1. Algemeen 
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Crossdock zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. 
  2. Toepassing 
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Crossdock als leverancier van producten optreedt. 
  2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  3. Aanbiedingen 
  3.1 Alle aanbiedingen van Crossdock zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Crossdock heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven ten allen tijde voorbehouden. 
  3.2 Crossdock behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3. 
  3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. 
  4. Overeenkomst 
  4.1 De koopovereenkomst tussen Crossdock en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van (14 kalenderdagen bij online bestellingen) na ontvangst van de bestelling is verstreken. (Zichttermijn bij aankoop in de winkel is binnen 7 werkdagen en wordt er een tegoedbon verstrekt).
  4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Crossdock. Crossdock is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Crossdock dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  5. Prijs en levering 
  5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 
  5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen. 
  5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Crossdock. 
  5.4 Crossdock kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
  5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn; Incoterms 2000), tenzij anders overeengekomen. 
  5.6 Crossdock behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren. 
  5.7 Bij bestellingen verzendt Crossdock binnen twee (2) werkdagen mits op voorraad en mits betaald.
  5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Crossdock is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
  5.9 Crossdock zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Crossdock. 
  5.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn. 
  5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Crossdock hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
  5.12.a. Voor door Crossdock geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verleend. Crossdock vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie namens de desbetreffende fabrikant. .
  5.12.b. Bij aanspraak op garantiebepalingen dient de Koper te allen tijde het originele aankoopbewijs te overleggen. .
  5.12.c Voor afgeprijsde artikelen gelden dezelfde garantievoorwaarden, met dien verstande dat indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn, het te vergoeden bedrag nimmer hoger kan zijn dan de betaalde aanbiedingsprijs, tenzij uit de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant anders blijkt. .
  5.12.d Crossdock streeft er naar om tezamen met haar leveranciers (de garantiegevers) alle aanspraken op garantie binnen vier weken af te handelen. Genoemde termijn geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. .
  5.12.e Om hygiënische redenen moeten alle artikelen die ter beoordeling of ter reparatie worden aangeboden, droog en gereinigd zijn. .
  5.12.f art. 5.12a is niet van toepassing op producten die aangemerkt worden als “gebruikt” zoals omschreven in art. 9.2b.
  6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten 
  6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Crossdock geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  6.2 Crossdock garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
  6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Crossdock, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Crossdock en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Crossdock sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
  7. Verzendkosten producten 
  7.1 Alle prijzen van de producten op de site van Crossdock zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven).
  8 Veilig betalen 
  8.1 Volgens geldende betaalmethode producten betalen.
  9. Retour producten / 14 dagen retourrecht (online aankopen)
  9.1 Producten, die u via Crossdock online heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen veertien (14) kalenderdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, bij ski's welke retour gestuurd of gebracht worden brengen wij een bedrag van € 25,= administratie en handelingskosten in rekening. overige producten zijn zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen te retourneren. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen inclusief de eerste verzendkosten. (zie ook art. 9.2c) Hiertoe dient u binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected]of telefonisch 06- 24 39 35 57. (Producten die in de winkel zijn gekocht mogen binnen 7 kalenderdagen retour. Er wordt dan uitsluitend een tegoedbon verstrekt.).
  9.2a Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Crossdock kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, indien dit product niet meer voorradig of "end of life" is zal er een vergelijkbaar product aangeboden worden. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. .
  9.2b Gebruikte producten die aangeboden worden door Crossdock vallen niet onder de regeling genoemd in art.9.2a, hieronder te verstaan zijn producten die op de website c.q. winkel aangeboden worden met vermelding van “gebruikt”. Crossdock kan dan onverplicht kijken naar een individuele oplossing. De koper heeft in dit geval geen recht op restitutie van het orderbedrag.  Hiertoe dient u binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Crossdock of terug te komen naar de winkel.
  9.2c Wanneer u de gehele bestelling retourneert, worden de eerste verzendkosten vergoed. Dit gebeurt niet bij retournering van een deel van de bestelling.
  Wanneer u artikelen retourneert en het bestelbedrag komt onder de grens voor gratis verzenden, dan wordt er alsnog € 6,25 (of het overige tarief buiten NL) 
  verrekend met het te crediteren bedrag.
  9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Crossdock kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Crossdock of telefonisch 06- 24 39 35 57.
  9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@Crossdock of telefonisch 06- 24 39 35 57.
  9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. 
  9.6 Afgeprijsde (AKTIE) artikelen mogen met inachtneming van bovengenoemd termijn (art 9.1), enkel omgeruild worden tegen een ander beschikbaar artikel. 
  Er zal géén teruggaaf van orderbedrag en verzendkosten plaatsvinden. Verzendkosten van het retourneren en omruilen, komen ten alle tijden ten laste van de koper, tenzij anders afgesproken. 
  10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming 
  10.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 
  10.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 
  10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Crossdock daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Crossdock te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
  11. Aansprakelijkheid 
  11.1 Crossdock aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Crossdock, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
  12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
  12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Crossdock en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
  12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Crossdock daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Crossdock of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 
  13. Nederlandse tekst prevaleert 
  13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
  14. Privacybeleid (AVG)
  14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Privacy Wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), worden door Crossdock nageleefd.
  14.2 Crossdock is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
  14.3 Door gebruik te maken van deze website en/of als fysieke klant in onze winkel, geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
  14.4 Crossdock respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en/of als fysieke klant in onze winkel en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  14.5 Gebruik van onze diensten.
  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crossdock of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  14.6 Communicatie.
  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crossdock of die van een derde partij.
  14.7 Crossdock zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.
  14.8 Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen ten alle tijden geanonimiseerd zijn
  14.9 Doeleinden
  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
  14.10 Derden
  De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  14.11 Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
  14.12 Keuzes voor persoonsgegevens
  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
  14.13 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
  14.14 Aanpassen/uitschrijven communicatie
  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
  14.15 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.
15. Diversen 
15.1 Indien u aan Crossdock schriftelijk opgave doet van een adres, is Crossdock gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Crossdock schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden,
15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Crossdock in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Crossdock vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16. Wijziging algemene voorwaarden 
16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Crossdock worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van Crossdock. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

Opgemaakt 30-04-2018
Mevr. M.H van Leeuwen / Dhr. G.R. van Leeuwen
Eigenaren V.O.F. Crossdock
KvK-nr: 30221281